Pro autory

Požadavky na podobu autorských příspěvků pro Opus musicum

Studie

Optimální rozsah studií je 20 000–30 000 znaků (zhruba 11–17 normostran).

Text musí být v souborech typu .doc. .docx, .odt nebo .rtf a správně zformátovaný (viz níže).

Obrazové přílohy ke studiím (faksimile, fotografie, rytiny, veduty, kresby či notové ukázky) musí být přiloženy v digitální formě a kvalitě odpovídající tiskové kvalitě.

Počet obrazových příloh by měl odpovídat rozsahu studie.

 

Nezbytnou součástí studie jsou tyto náležitosti:

a) Nadpis, případně podtitul (může být po konzultaci s redaktory změněn).

b) Krátký úvod (anotace) - zhruba 4–7 vět, které uvádí čtenáře do problematiky.

c) Zejména delší studie by měly být opatřeny mezititulky členícími text.

d) Lze použít poznámkový aparát ve formě poznámek pod čarou.

e) V případě nutnosti je možné v závěru uvést vybranou literaturu.

f) Stručná informace o autorovi (1–2 věty), kontakt (stačí e-mail) a seznam jeho odborných publikací za poslední dva roky

g) Anglický abstrakt studie v rozsahu cca 1800 znaků (jedna normostrana).

h) Klíčová slova / Keywords v češtině i v angličtině oddělená středníky

Recenze

Recenze musí být opatřena hlavičkou v této podobě (příklad):

Rudolf Pečman: Z hlubin paměti. Masarykova univerzita, Brno 2007, 385 s.

CD Hudbaby. Lotos, 2003.

DVD Leoš Janáček: From the house of the dead. Mahler Chamber Orchestra, Arnold Schoenberg Chor, Pierre Boulez, staged by Patrice Chéreau. Deutsche Grammophon, 2007.

Ideální rozsah recenze je zhruba 3-7 normostran.

Recenze musí obsahovat kritické stanovisko autora a zasazení tématu do širšího kontextu diskutované problematiky.

Přílohou recenze je obálka knihy nebo titulní strana bookletu CD/DVD v digitální podobě a tiskové kvalitě.

Kurzíva

Kurzívou se v textu označují názvy všech uměleckých děl a publikací.

Citáty jsou kromě kurzívy ohraničeny uvozovkami.

Forma a příklady bibliografických citací

Příklady nejpoužívanějších typů citací ke stažení zde↗︎. (klik pravým tlačítkem, Save link as/Uložte odkaz jako)
Prosíme autory o důsledné dodržování!

Průběh recenzního řízení

Opus musicum je odborným recenzovaným časopisem.

V rubrice studií otiskuje pouze původní, dosud nepublikované odborné texty z okruhu hudební vědy a příbuzných uměnovědných oborů, které před otištěním povinně prošly rezenzním řízením.

Recenzní řízení má dvě kola.

První posouzení zaslané studie provádí redaktor. Pokud text po formální a obsahové stránce nesplňuje požadavky kladené na původní odborné texty, nebo text není v souladu se zaměřením časopisu, redaktor publikování textu odmítne.

Pokud text podmínky splňuje, postupuje do druhého kola recenzního řízení, kde jej hodnotí dva nezávislí odborníci na danou problematiku. Recenzní řízení je z důvodu větší objektivity posuzování oboustranně anonymní.

Recenzenti mohou posuzovaný text doporučit k otištění beze změn, mohou jeho otištění odmítnout, nebo doporučit text k otištění pouze po provedení úprav (tyto úpravy musí v posudku specifikovat).

V případě, že jeden z recenzentů doporučí otištění textu a druhý recenzent naopak jeho odmítnutí, rozhoduje vždy třetí posudek, který je v těchto případech směrodatný.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.