Požadavky na podobu autorských příspěvků pro Opus musicum

Studie

Optimální rozsah studií je 20 000-50 000 znaků (zhruba 11-27 normostran).

Obrazové přílohy ke studiím (faksimile, fotografie, rytiny, veduty, kresby či notové ukázky) musejí být v digitální formě a datovém objemu odpovídajícímu tiskové kvalitě.

Počet obrazových příloh by měl odpovídat rozsahu studie, typicky 2-7.

Text by měl být v základním fontu (Times New Roman vel. 12, či Arial vel. 11).

Text studie musí obsahovat tyto náležitosti:

a) Nadpis, případně podtitul (může být po konzultaci s redaktory změněn).

b) Krátký úvod (anotace) - zhruba 4-7 vět, které uvádí čtenáře do problematiky.

c) Zejména delší studie by měly být opatřeny mezititulky členícími text.

d) Lze použít poznámkový aparát ve formě poznámek pod čarou, ovšem v přiměřené míře.

e) V případě nutnosti je možné v závěru uvést vybranou literaturu.

f) Studie musí dále obsahovat stručnou informaci o autorovi (1-2 věty).

g) Autor je dále povinen dodat české résumé studie v rozsahu max. 900 znaků (cca půl normostrany).

Recenze

Recenze musí být opatřena hlavičkou v této podobě (příklad):

Rudolf Pečman: Z hlubin paměti. Masarykova univerzita, Brno 2007, 385 s.

CD Hudbaby. Lotos, 2003.

DVD Leoš Janáček: From the house of the dead. Mahler Chamber Orchestra, Arnold Schoenberg Chor, Pierre Boulez, staged by Patrice Chéreau. Deutsche Grammophon, 2007.

Ideální rozsah recenze je zhruba 5-7 normostran.

Recenze musí obsahovat kritické stanovisko autora a zasazení tématu do širšího kontextu diskutované problematiky.

Přílohou recenze je digitální scan přední obálky knihy nebo titulní strany bookletu CD/DVD v tiskové kvalitě (velikost souboru max. 1 MB).

Kurzíva

Kurzívou se v textu označují názvy všech uměleckých děl a publikací.

Citáty jsou kromě kurzívy ohraničeny uvozovkami.

Formy bibliografických citací

Monografie

Mihule, Jaroslav: Martinů. Osud skladatele. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, s. 20-21.

Článek ve sborníku

Spurný, Lubomír: Heinrich Schenker: der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik. In Horror novitatis. Sborník příspěvků z 37. ročníku Mezinárodního hudebněvědného kolokvia Brno 2002. KLP, Praha 2004, s. 88-93.

Článek v časopisu

Trojan, Jan: Morava v díle Antonína Dvořáka. Opus musicum, 2004, roč. 36, č. 3, s. 7-10.

Formy opakované citace

Fukač, op. cit., s. 22.

Tamtéž.

Průběh recenzního řízení

Opus musicum je odborným recenzovaným časopisem.

V rubrice studií otiskuje pouze původní, dosud nepublikované odborné texty z okruhu hudební vědy a příbuzných uměnovědných oborů, které před otištěním povinně prošly rezenzním řízením.

Recenzní řízení má dvě kola.

První posouzení zaslané studie provádí redaktor. Pokud text po formální a obsahové stránce nesplňuje požadavky kladené na původní odborné texty, nebo text není v souladu se zaměřením časopisu, redaktor publikování textu odmítne.

Pokud text podmínky splňuje, postupuje do druhého kola recenzního řízení, kde jej hodnotí dva nezávislí odborníci na danou problematiku. Recenzní řízení je z důvodu větší objektivity posuzování oboustranně anonymní.

Recenzenti mohou posuzovaný text doporučit k otištění beze změn, mohou jeho otištění odmítnout, nebo doporučit text k otištění pouze po provedení úprav (tyto úpravy musí v posudku specifikovat).

V případě, že jeden z recenzentů doporučí otištění textu a druhý recenzent naopak jeho odmítnutí, rozhoduje vždy třetí posudek, který je v těchto případech směrodatný.